Published News

San phẳng lớp móng trước khi đổ bê tông tươi

https://www.storeboard.com/blogs/general/thanh-phan-be-tong-tuoi-gom-cac-gi-be-tong-tuoi-la-mau-be-tong-tron-san-duoc-cung-cap-cho-pho-quat-du-an-vun-dap-nhung-ben-trong-be-tong-tuoi-gom-cac-gi-thanh-phan-cau-tao-cua-be-tong-tuoi-voi-giong-mang-be-tong-truyen-thong-hay-khong-day-la-thac-mac-ma-b/1111435

Đây là thời kỳ trước hết và cũng là quá trình quan trọng nhất cho cả công đoạn đổ bê tông về sau. Chỉ khi nào mọi người sẵn sàng tốt phần lớp móng, bề mặt bê tông mới có được độ phẳng mịn vượt trội. Lời khuyên